Bài viết mới:

Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2019

Mình nhận dạy học lập trình online qua Skype các ngôn ngữ C/C++/C#/PHP/ASP.NET


Admin mở khóa học Lập trình C cơ bản giúp bạn có tư duy lập trình tốt để bất đầu tìm hiểu các ngôn ngữ hiện đại như C#, Java, PHP, ... dễ dàng hơn.
Học phí: 2.400.000 đồng (16 buổi)
Hình thức học: học online qua Skype 


Admin mở khóa học Lập trình hướng đối tượng C++ giúp bạn hiểu biết về khái niệm đối tượng và lớp trong lập trình.
Học phí: 2.400.000 đồng (12 buổi)
Hình thức học: học online qua Skype 
Yêu cầu: có kiến thức về lập trình C cơ bản.Admin mở khóa học Lập trình web ASP.NET MVC 5 giúp bạn hiểu biết về công nghệ web ASP.NET của Microsoft để tạo ra các ứng dụng web cho các công ty, doanh nghiệp.
Học phí: 3.200.000 đồng (16 buổi)
Hình thức học: học online qua Skype 
Yêu cầu: có kiến thức cơ bản về HTML, C#

Bạn nào muốn đăng ký thì liên hệ mình theo số điện thoại 0334558329 hoặc facebook https://www.facebook.com/aituan.nguyen nhe.Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2019

Export excel với jqueryTable To Excel (XSL) Converter

Đây là bộ thư viện jquery hỗ trợ việc xuất dữ liệu website ra file excel.Với bộ thư viện này thì việc xuất dữ liệu ra file excel sẽ trở lên đơn giản hơn bao giờ hết. 

Sau đây là các bước sử dụng jquery Table To Excel (XSL) Converter.

Bước 1: Tải bộ source tại link sau https://www.jqueryscript.net/table/table-excel-xsl-converter.html

Bước 2: Khai báo 2 file script sau ở thẻ <head></head>:

2        integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo"
3        crossorigin="anonymous">
4</script>
5<script src="jquery.tableToExcel.js"></script>

Bước 3: Tạo danh sách dữ liệu thông qua thẻ <table></table>. Ví dụ như dưới:

01<table class="table table-bordered table-striped">
02  <thead>
03    <tr>
04      <th>Firstname</th>
05      <th>Lastname</th>
06      <th>Email</th>
07    </tr>
08  </thead>
09  <tbody>
10    <tr>
11      <td>John</td>
12      <td>Doe</td>
13      <td>john@example.com</td>
14    </tr>
15    <tr>
16      <td>Mary</td>
17      <td>Moe</td>
18      <td>mary@example.com</td>
19    </tr>
20    <tr>
21      <td>July</td>
22      <td>Dooley</td>
23      <td>july@example.com</td>
24    </tr>
25  </tbody>
26</table>

Bước 4: Kích hoạt hàm thực thi export excel bằng lệnh sau:
$('table').tblToExcel();
Bạn có thể đặt lệnh này trong event onclick của button để khi click vào button đó thì file excel sẽ được tải xuống.
Ví dụ:
<button type="button" onclick="$('table').tblToExcel();">Export To Excel</button>
Chúc các bạn thành công.